Փարաքար համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9003251912043000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003251912125000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900325191287175Օրական  Ընտրել
1141 ը) Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար 900325006899500000   Ընտրել
1351է ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9003250035651000Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90032519118810000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90032519138650000Տարեկան  Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900325191089123263.8Տարեկան  Ընտրել
1255 բ)Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջե տրամադրվող այլ դոտացիաներ 900325191451155400Տարեկան  Ընտրել
1257 գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) 90032519155010968600Տարեկան  Ընտրել
1351ը -Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ 900325191568200Ամսական  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90032519139415000Միանվագ  Ընտրել
1133ԲԲ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90032517507430000Միանվագ  Ընտրել
1133ԱԳ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90032519142850000Միանվագ  Ընտրել
1133ԱԴ 1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 90032519143650000Միանվագ  Ընտրել
1351զ - շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90032519134515000Միանվագ  Ընտրել
1140է -ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն բաղնիքների (սաունաների) համար 900325004001400000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն խաղատների կազմակերպման համար 9003251912951000000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն շահումով խաղերի կազմակերպման համար 900325191097500000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ -ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվություն վիճակախաղերի կազմակերպման համար 900325191337150000Տարեկան  Ընտրել
1142Բ - այլ արտաքին գովազդի համար 9003250069641500Ամսական  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9003250069151500Ամսական  Ընտրել
1142Ա - այլ արտաքին գովազդի համար 9003251913031500Ամսական  Ընտրել
1351թ -Համայնքի տարածքում շինարարության, շին փոփոխության վճար 90032519144415000Միանվագ  Ընտրել
1393 Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ 9003251911053000Միանվագ  Ընտրել
1146 Համայնքի տարածքում ավտոկայանատեղի թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1148. - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 90032500353220000Եռամսյակային  Ընտրել
1149 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900325003870100000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա րենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կոցմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց գանձվող վարձավճարնե 9003250035407000Ամսական  Ընտրել
1351Ա9 Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կոցմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց գանձվող վարձավճարներ 9003250035731000Ամսական  Ընտրել
Ա Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն մինչև 26քմ հիմնական շինության ներսում  4000Եռամսյակային  Ընտրել
Բ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 26-50ՔՄ հիմնական շինության ներսում  7500Եռամսյակային  Ընտրել
Գ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 50-100ՔՄ հիմնական շինության ներսում  12000Եռամսյակային  Ընտրել
Դ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 100-200ՔՄ հիմնական շինության ներսում  16500Եռամսյակային  Ընտրել
Ե Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 200-500ՔՄ հիմնական շինության ներսում  24000Եռամսյակային  Ընտրել
Զ Հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվություն 500ՔՄ ավել հիմնական շինության ներսում  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1139 խանութներում կրպակներում հեղուկ վառելիքի սեղմված բն կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխ սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխ հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90032519126130000Տարեկան  Ընտրել
ա) Համայնքի տարածքում մինչև 26քմ մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինության ներսում ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար  5000Եռամսյակային  Ընտրել
գ) գ)ՀՏ -քում 50-100քմ մակերես ունեցող հիմն և ոչ հիմն շինության ներսում ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար  14000Եռամսյակային  Ընտրել
դ) դ)ՀՏ -քում 100-200քմ մակերես ունեցող հիմն և ոչ հիմն շինության ներսում ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար  16500Եռամսյակային  Ընտրել
ե) ե)ՀՏ -քում 200-500քմ մակերես ունեցող հիմն և ոչ հիմն շինության ներսում ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար  29000Եռամսյակային  Ընտրել
զ) զ)ՀՏ -քում 500քմ և ավել մակերես ունեցող հիմն և ոչ հիմն շինության ներսում ոգելից խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1133ԱԵ 3000 քառ.մ. և ավել ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 900325191436100000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90032517519915000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90032515509215000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90032515618115000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90032517617115000Միանվագ  Ընտրել
1133ԱԲ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90032519141030000Միանվագ  Ընտրել
1133Ը - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90032518129630000Միանվագ  Ընտրել
1133ԷԲ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90032518521450000Միանվագ  Ընտրել
1136Ն գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003251561995000Միանվագ  Ընտրել
1136Շ գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003251761895000Միանվագ  Ընտրել
1139Է խանութներում կրպակներում հեղուկ վառելիքի սեղմված բն կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխ սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխ հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90032518124730000Տարեկան  Ընտրել
1139Թ խանութներում կրպակներում հեղուկ վառելիքի սեղմված բն կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխ սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխ հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90032517620530000Տարեկան  Ընտրել
1142Ը - այլ արտաքին գովազդի համար 9003251762881500Ամսական  Ընտրել
1144Ա ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90032517622110000Տարեկան  Ընտրել
1251Ա ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900325175082123263.8Տարեկան  Ընտրել
1251Բ ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900325175082123263.8Տարեկան  Ընտրել
1251Գ ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900325155084123263.8Տարեկան  Ընտրել
1251Դ ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900325181080123263.8Տարեկան  Ընտրել
1251Ե ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900325156082123263.8Տարեկան  Ընտրել
1251Զ ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900325176080123263.8Տարեկան  Ընտրել
1251Է ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900325164086123263.8Տարեկան  Ընտրել
1251Ը ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900325185081123263.8Տարեկան  Ընտրել
1351Ծ րենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կոցմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց գանձվող վարձավճարնե 9003250035813500Ամսական  Ընտրել
1351Բ Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կոցմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց գանձվող վարձավճարներ 9003250068081000Ամսական  Ընտրել
1351Հ -Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ  200Ամսական  Ընտրել
1351Օ Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կոցմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց գանձվող վարձավճարներ 9003250035731000Ամսական  Ընտրել
1351Ը2 -Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ 900325175249200Ամսական  Ընտրել
1351Ը3 -Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ 900325003490200Ամսական  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ