Այսօր: Ուրբաթ, 27 Հունվարի 2023թ.
Փարաքարի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 140
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
Համայնքի ղեկավարի որոշումներ N 449-Ա
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ Փարաքար ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնք
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար, 0231 6-00-42, 060-53-00-42, paraqar.armavir@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 նոյեմբերի 2022 թվականի N 449-Ա

ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՅՑԸ ՔԱՆԴԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ԱՊՕՐԻՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1.       Վարչականակտովլուծվողհարցինկարագրությունը.

       Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքիԹաիրովգյուղիՎարդանՄամիկոնյան փողոցի 7-րդշենքիհարակիցտարածքում, ԱրգիշտիփողոցիսկզբնամասումՓարաքար համայնքինպատկանող ընդհանուրօգտագործման հողամասում, ճանապարհիվրա առանցհողօգտագործմանիրավունքիևառանցհամապատասխանթույլտվության, կառուցվել է 52.0 քմմակերեսովքարեավտոտնակ, որովծանրաբեռնվելէհամայնքայինսեփականությունհանդիսացողհողամասը:

      Կարեն Մեհրաբյանը խախտելովՎարչականիրավախախտումներիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի 154-րդհոդվածի 3-րդ մասովսահմանվածպահանջները, առանցհամապատասխանքաղաքաշինականփաստաթղթերիՓարաքար համայնքի Թաիրով գյուղի Վարդան Մամիկոնյան փողոցի 7-րդ շենքի հարակից տարածքում, Արգիշտի փողոցի սկզբնամասում  Փարաքար համայնքին պատկանող ընդհանուրօգտագործման հողամասում, ճանապարհիվրա կառուցելէինքնակամ կառույց՝ քարե ավտոտնակ, որիհամարօրենքովսահմանվածկարգովնախատեսվածէտուգանքինշանակում` «…պետությանը, համայնքներին, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի վրա հողօգտագործման իրավունք չունեցող անձի կողմից՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով այդ նպատակի համար չհատկացված հողամասում կամ առանց թույլտվության կամ թույլտվությամբ սահմանված պայմանների կամ քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների էական խախտումներով շենք, շինություն կամ այլ կառույց կառուցելը կամ վերակառուցելը կամ տեղադրելը կամ առանց թույլտվության շինարարություն կամ տեղադրման թույլտվություն պահանջող շինարարական աշխատանքներ իրականացնելը՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարհինգհարյուրապատիկից երկուհազարապատիկի չափով», ինչիկապակցությամբ Փարաքարիհամայնքապետարանիաշխատակազմիքաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ Հ. Միքաելյանի25.10.2022թ. տեղազննության արձանագրության և 27.10.2022թ. թիվ 3063 զեկուցագրիհիմանվրա 2022 թվականիհոկտեմբերի 17-ին «Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին» ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 30-րդհոդվածի   1-ինմասի «բ» կետիևնույնօրենքի 34-րդհոդվածովսահմանվածկարգով, «Վարչականիրավախախտումներիվերաբերյալ»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքի154-րդհոդվածի 3-րդ մասիպահանջներիխախտմանփաստովհարուցվելէվարչականվարույթ:

             Հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին հրավիրվել է

         վարչականնիստ, որի մասին ծանուցումը իրախախտ Կ. Մեհրաբյանին ուղարկվելէ  փոստով` ստանալու մասին ծանուցմամբ,  /հիմք` 20.01.2021 թվականիթիվ 0072 ծանուցում/:

         Հայաստանի Հնարապետության Արմավիրի մարզի Փարաքարիհամայնքապետարանիվարչականհանձնաժողովը (այսուհետհանձնաժողով) հրավիրելևանցկացրելէնիստ, որին ներկայացելէ իրավախախտ Կարեն Մեհրաբյանը:

2. Վարչական ակտն ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը.
Վարչական գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի,
 լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում ձեռք բերված ապացույցներով, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը`
ա. Փարաքարիհամայնքապետարանիաշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինությն բաժնի պետի 27.10.2022թ. թիվ 3063զեկուցագրի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար Թաիրով գյուղի Վարդան Մամիկոնյան  փողոցի 7-րդ շենքի հարակից տարածքում, Արգիշտի փողոցի սկզբնամասում Փարաքար համայնքին պատկանող  ընդհանուրօգտագործման հողամասում, ճանապարհիվրա առանց հողօգտագործման իրավունքի և առանց համապատասխան թույլտվության քաղ. Կարեն Մեհրաբյանի կողմից ապօրինի կառուցվել է քարե ավտոտնակ, իսկ դրանով ծանրաբեռնված հողամասը փաստացի օգտագործվում է ապօրինի, քանի որ այդ հողամասի նկատմամբ չկա ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ձևակերպված որևէ իրավունք, վերոնշյալ կառույցն իրականացվել  է ընդհանուր օգտագործման հողամասում, փողոցի վրա, խոչնդոտում է այլ հողատերերի տեղաշարժին, գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացմանը և ենթակա չեն օրինականացման.

      Վարչական հանձնաժողովի 2022թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 3 արձանագրությունը:

      Վարչական նիստին ներկա իրավախախտ Կարեն Մեհրաբյանը գրավոր պարտավորվել է մինչև 2022թվականի դեկտեմբերի 15-ը իր միջոցների հաշվին քանդել իր կողմից կառուցված ապօրինի շինությունը:

բ.  Վերոնշյալ ինքնակամ շինությամբ փաստացի ծանրաբեռնված է ՀայաստանիՀանրապետությանԱրմավիրիմարզի Փարաքար համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասը, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել ազատել հիշյալ հողամասը` դրանով ծանրաբեռնված ինքնակամ շինությունից.

գ.   Առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի իրականացված վերոնշված հասցեի շինությունը գտնվումէ ընդհանուր օգտագործման հողամասի՝փողոցիվրա, ինչից բխում է, որ շինարարության իրականացումը և ներկայումս շինության պահպանումը կարող է վտանգ ներկայացնել անձանց կյանքին և առողջությունը, այսինքն` վարչական ակտն ընդունելու հապաղումը կարող է հանգեցնել հանրության համար որևէ վտանգի առաջացմանը:

3.     Վարչական ակտն ընդունելու հիմնավորումը.

      «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  ՀՕ-397-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ մինչև սույն օրենքի ուժի մեջմտնելը կառուցված և ինքնակամ կառույցների հաշվառման կարգ սահմանող կառավարության որոշմամբ (այսուհետ նաև՝ Կառավարության որոշում) սահմանված կարգով հաշվառված ինքնակամ կառույցների (կիսակառույցին քնակամ կառույցների հատվածների) վրա տարածվում են մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը գործող ինքնակամ կառույցների օրինականացմանը վերաբերող կարգավորումները, այդ թվում՝ դրանց հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերի դրույթները։Կառավարության կողմից կարող է սահմանվել սույն մասով նախատեսված ինքնակամ կառույցների (կիսակառույց ինքնակամ կառույցների հատվածների) օրինականացման առանձնահատկություններ։

      Համաձայն քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ինքնակամ կառույց է համարվում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով այդ նպատակի համար չհատկացված հողամասում կամ առանց թույլտվության կամ թույլտվությամբ սահմանված պայմանների կամ քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների էական խախտումներով կառուցված կամ վերակառուցված կամ տեղադրված շենքը, շինությունը կամ այլ կառույցը, իսկ 1-ինմասի 1-ին կետի համաձայն՝ինքնակամ կառույցը չի կարող ճանաչվել օրինական և ենթակա է քանդման (ապամոնտաժման): Նման կառույցի քանդման (ապամոնտաժման) կարգը և ժամկետները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

      Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝Հողամասի սեփականատերն իրավունք ունի քանդելու իր հողամասում գտնվող ինքնակամ կառույցը՝ առանց դատարան դիմելու: Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասում գտնվող ինքնակամ կառույցի քանդման (ապամոնտաժման) մասին որոշում կայացնում են օրենքով սահմանված իրավասու մարմինները:

      Ուրիշի հողամասում գտնվող ինքնակամ կառույցը պետության, համայնքի կամ այլ շահագրգիռ անձի հայցով, որի իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը խախտվել են, ենթակա է քանդման (ապամոնտաժման), իսկ հողամասը` նախկին վիճակի վերականգնման` հողամասի սեփականատիրոջ հաշվին: 

     Ուրիշիհողամասումինքնակամկառույցիրականացրածանձըպարտավորէհատուցելհողամասիսեփականատիրոջըհասցրածվնասը, ներառյալ՝ինքնակամկառույցիքանդման (ապամոնտաժման) ևհողամասինախկին վիճակի վերականգնման ծախսերը:

      Վերը նշված հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝  Ինքնակամ կառույցների առկայությամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման առանձնահատկությունները կարգավորվում են գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերով:

      ՀՀ Կառավարության  2006 թվականի մայիսի 18-ի հ. 912-Ն որոշման 2-րդ կետով սահմանված է, որ օրինականացման ենթակա չեն այն ինքնակամ կառույցները՝

ա)  որոնց պահպանումը խախտում է այլ անձանց իրավունքները և oրենքով պահպանվող շահերը կամ վտանգ է uպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը.

բ)   որոնք կառուցված են Հայաuտանի Հանրապետության հողային oրենuգրքի 60-րդհոդվածով uահմանված հողամաuերի վրա, ինչպեu նաև ինժեներատրանuպորտային oբյեկտների oտարման կամ անվտանգության գոտիներում կամ կառուցված են քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների էական խախտումներով և առաջացնում են հարկադիր uերվիտուտ պահանջելու իրավունք.

գ)   օրենքով նախատեսված ժամկետներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով չեն հաշվառվել:

       Համաձայն «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` համայնքների տարածքներում համայնքի ղեկավարը վերահսկում է կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների, բնակավայրերի քաղաքաշինական կանոնադրության պահանջների կատարումը, հողերի և ամրակայված գույքի քաղաքաշինական նպատակային օգտագործումը, ինպես նաև կանխարգելումը, կասեցնում է ինքնակամ շինարարության դեպքերը և օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է դրանց հետևանքների վերացումը:
Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ինմասի 8-րդ  կետի`  համայնքի ղեկավարը կանխարգելում ու կասեցնում է ինքնակամ շինարարությունը և օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է դրանց հետևանքների վերացումը, ընդունում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասում ինքնակամ կառույցի քանդման (ապամոնտաժման) մասին որոշում և իր լիազորությունների շրջանակներում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է ինքնակամ կառույցի քանդման (ապամոնտաժման) մասին որոշման կատարումը. 

      Համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` եթե վարչական վարույթ հարուցելուց հետո վարչական մարմնի տրամադրության տակ առկա են համապատասխան  վարչական ակտն ընդունելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, բավարար չափով պարզաբանված և ճշգրտված են տվյալ գործի հանգամանքները, ապա վարչական մարմինը պարտավոր է վարչական ակտն ընդունել նշված հանգամանքների ի հայ տգալուց հետո` ողջամիտ ժամկետում` չսպասելով ընդհանուր կամ հատուկ ժամկետի լրանալուն:

      Համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» կետի` լսումներ չեն անցկացվում, եթե անհրաժեշտություն է առաջանում անհապաղ ընդունելուվ արչական ակտ, քանի որ հապաղումը կարող է հանգեցնել հանրության համար որևէ վտանգի առաջացմանը:

      Համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի` գրավոր վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ընդունման մասին՝ նույն օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով իրազեկելուն հաջորդող օրվանից, եթե օրենքով կամ ակտով այլ բան նախատեսված չէ:

      Հաշվի առնելով  վերը նշված փաստական ու իրավական հիմնավորումները և հարուցված վարչական վարույթի ընթացքում ձեռք բերված ապացույցները, հիմք ընդունելով հողային օրենսգրքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի,  «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ինմասի 8-րդ  կետի, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական  վարույթի մասին» օրենքի 30-րդ, 36-րդ, 38-րդ, 58-րդ և 60-րդ հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի  հ. 912-Ն  որոշման պահանջները՝ որոշում եմ.

1.       Չօրինականացնել ՀայաստանիՀանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի Թաիրով գյուղի Վարդան Մամիկոնյան  փողոցի 7-րդ շենքի հարակից տարածքում, Արգիշտի փողոցի սկզբնամասում Փարաքար  համայնքի սեփականություն հանդիսացող  ընդհանուրօգտագործման հողամասում՝ճանապարհիվրա, առանց հողօգտագործման իրավունքի և առանց համապատասխան թույլտվության  կառուցված52.0 քմ մակերեսով քարե ավտոտնակը:

2.      Իրավախախտ Կարեն Մեհրաբյանին՝ մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ըքանդել ինքնակամ կառուցը և տարածքը բերել նախնական տեսքի:

3.      Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքարի «Բարեկարգում» տնօրինությանը՝սույն որոշման 2-րդ կետով սահմանված ժամկետում, քաղաքացի Կարեն Մեհրաբյանիկողմիցնույնկետովնախատեսվածպահանջներըչկատարելուդեպքում, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքարի համայնքապետարանի աշխատակազմիքաղաքաշինությանև հողաշինության բաժնի օժանդակությամբ քանդել, ապամոնտաժել համայնքայինսեփականությունհանդիսացող ընդհանուրօգտագործման հողամասում կառուցված քարե ավտոտնակը ևանօրինականտիրապետումիցազատելհամայնքայինսեփականությունհանդիսացողհողամասը։

4.      Հանձնարարել  Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքարիհամայնքապետարանիաշխատակազմի իրավաբանական բաժնին, սույն որոշման 3-րդ կետով սահմանված դեպքում նախատեսված ապամոնտաժման ու դրան զուգորդող այլ աշխատանքների իրականացման հետ կապված ծախսերը՝ դատական կարգով բռնագանձել ինքնակամ կառույցն իրականացրած անձից:

5.     Սույն որոշումը կարող է դատական կարգով բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վարչական  դատարան՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետությանօրենքի 70-րդ և Հայաստանի Հանրապետությանվարչական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածներով նախատեսված կարգով՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում։

6.  Սույն  որոշման  կատարմանընթացքինկատմամբհսկողությունն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի  մարզի Փարաքարի  համայնքապետարանի  աշխատակազմիքաղաքաշինության և հողաշինության բաժինը։ 

7.     Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումկողմերինիրազեկելունհաջորդողօրվանիցկամսույնորոշմամբուղղակիորենշոշոփվողանձանցվերաբերյալտեղեկություններըհայտնիչլինելուդեպքումհրապարակմանպահից, azdarar.am կայքիև / կամհամայնքապետարանի տեղեկագրերումհրատարակելումիջոցով:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԴԱՎԻԹ ՄԻՆԱՍՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Փաստաթուղթ՝ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, Գ. Փարաքար, Նաիրի 42
0231 6-00-42, 060-53-00-42
paraqar.armavir@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՓԱՐԱՔԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 208
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner